Oilcont za zamašćene krpe i stare uljne filtre

Ova kanta na dnu ima taložnik i ventil za isisavanje istaloženog ulja.

Picture 118.jpg